Groen en water als bouwstenen voor een veerkrachtige stedelijke leefomgeving

Vroeger werden groenzones vaak als opvulling van een project gezien. De randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de beplanting konden daarbij niet vervuld worden en het bij ontwerp vooropgestelde eindbeeld werd niet bereikt. Hemelwater was al helemaal niet van belang; het diende zo snel mogelijk afgevoerd.

De klimaatverandering is echter een feit. De bewustwording voor een gewijzigde aanpak groter dan ooit tevoren. Groen en water vormen een essentieel onderdeel van ieder bouwkundig ontwerp, zowel privaat als publiek. Het zijn de bouwstenen voor een veerkrachtige stedelijke leefomgeving.

Als ultieme doel stelt B-GT voor iedere opdracht een klimaatrobuust groenblauwontwerp voorop én een duurzame ontwikkeling tot het gewenste eindbeeld. Aan de hand van greenblue engineering worden alle ontwerpkeuzes daarbij wetenschappelijk onderbouwd, binnen de gegeven projectcondities.

 

Integrale aanpak

Groen en water kunnen niet afzonderlijk van elkaar beschouwd worden. Beplanting heeft water nodig om de fotosynthese te onderhouden, waarbij de verdamping de motor vormt. Anderzijds is de waterbeheerder gebaat bij een zo groot mogelijk hergebruik en infiltratie van hemelwater. Net de groenzones zijn hiervoor uitermate geschikt.

Ook verschillende groenblauwe inrichtingen binnen een bepaald project vereisen een integrale aanpak. De onderlinge afstemming van boven- en ondergondse groeiruimte en voedings- en waterbehoeften vormt een wezenlijk onderdeel van de technische uitwerking, eveneens in relatie tot de omgeving. De zoektocht naar een oplossing voor deze evenwichtsoefening, met als doel een maximale duurzaamheidsfactor uit een project te halen, boeit ons enorm.

 

Sector in beweging

Boomstandplaatsinrichting, daktuinen, waterdoorlatende verhardingen, buffer- en infiltratievoorzieningen,… Groenblauwe inrichtingen herbergen een zeer breed productgamma, dat de laatste jaren een enorme evolutie kende, met een continue zoektocht naar innovatie. Men kan niet verwachten dat alle betrokken actoren vakspecialisten worden. Producenten en toeleveranciers bieden goede technische ondersteuning, maar missen onafhankelijkheid en vaak een integrale visie. B-GT heeft een ruime kennis van systemen die op de markt voorhanden zijn, volgt innovatie op de voet en draagt er zelf zijn steentje aan bij.

 

Koester de kracht van de projectsite

Circulariteit is essentieel om de ecologische voetafdruk van een project te reduceren. B-GT is ervan overtuigd dat dit niet enkel geldt voor de gebouwen en verhardingsmaterialen, maar voor de gehele projectsite: respect voor bestaande bodem, water, vegetatie én omgeving. Zo kunnen waardevolle bomen mits een goede standplaatsinrichting toch behouden blijven en al bij aanvang een enorme meerwaarde zijn voor een nieuwbouwproject. Of kan het grondvolume van de kelder omgevormd worden tot een hoogwaardig substraat, dat later gebruikt wordt bij de daktuininrichting op de kelder. We denken graag met u mee.