Onze European Tree Technician biedt u boomtechnische ondersteuning in:

  • Beleid en planvorming

Om een kwalitatief bomenbestand te kunnen garanderen is een goed beleid onontbeerlijk. Deze langetermijnvisie wordt vastgelegd in een bomenbeleidsplan. Vervolgens wordt het geformuleerde beleid in een bomenbeheersplan vertaald naar beheersmaatregelen, noodzakelijk om de gewenste beelden en de gewenste structuur te bereiken en in stand te houden. Tot slot wordt aan de hand van het beheersplan jaarlijks een bomenwerkplan opgesteld, waarin plaats, tijdstip en werkwijze van de beheersmaatregelen worden geconcretiseerd.

 

  • Standplaatsinrichting

In de bebouwde kom wordt de beschikbare ruimte voor bomen sterk beconcurreerd door de boven- en ondergrondse infrastructuur. Een standplaatsinrichting is een evenwichtsoefening, waarbij gezocht wordt naar een optimale combinatie van de eisen van de boom en de infrastructuur. Een inrichtingsstudie omvat de volledige technische uitwerking en dimensionering van de ondergrondse boomstandplaats.

 

  • Standplaatsverbetering

De boomstandplaats staat bloot aan allerlei invloeden van buitenaf die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling van de boom. Een verbetering van de standplaats is vaak vereist om een duurzame ontwikkeling van de boom te waarborgen.

 

  • Boom Effect Analyse (BEA)

Bij een BEA wordt bepaald wat de impact van bouw- of wegenwerken op bomen is en welke voorwaarden naar ontwerp en uitvoering gesteld kunnen worden met het oog op een maximaal behoud of een optimale ontwikkeling van de bomen.

 

  • Beschermen van bomen op werven

Afbakening van een totale boombescherminsgzone en formulering van de geldende beschermende voorschriften en verbodsbepalingen, die het duurzaam behoud van de aanwezige bomen op werven moet garanderen. Deze gegevens worden bij voorkeur reeds in bestekfase opgenomen.

 

  • Werfopvolging

Werfopvolging omvat niet enkel toezicht op een oordeelkundige uitvoering van de werken vanuit het standpunt van de boom; er wordt eveneens rekening gehouden met de veiligheid op de werkplek (risicobeoordeling).

 

  • Waardebepaling van bomen en schade-expertise

Waardebepaling volgens de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein, zoals gepubliceerd in het Standaardbestek 250 voor Wegenbouw. Deze methode is algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen als een objectieve berekeningswijze van schadevergoedingen voor vernielde bomen.

 

European Tree Technician