Bij een hemelwaterstudie worden de verschillende componenten van het integrale waterverhaal op projectniveau in beeld gebracht en gedimensioneerd. De groeninrichtingen worden daarbij als afzonderlijke buffervoorzieningen beschouwd, met een eigen buffervolume en hergebruik door de beplanting. Het ultieme doel is een klimaatrobuust ontwerp in functie van de gegeven projectcondities.

 

Een hemelwaterstudie omvat:

  1. een inleidend overleg en bepaling van de uitgangspunten;
  2. selectie en dimensionering van buffer- en infiltratievoorzieningen in functie van de waterbehoefte voor hergebruik en de geldende vereisten naar buffering en infiltratie;
  3. integratie en optimalisatie in functie van de projectcondities;
  4. visualisatie van de watercyclus;
  5. modellering van de waterbalans;
  6. een nota en/of presentatie.

Een hemelwaterstudie dient vaak als motivatie van een (afwijkings)aanvraag van de Gewestelijke Hemelwaterverordening (watertoets).

 

De ontworpen buffer- en infiltratievoorzieningen kunnen verder technisch uitgewerkt worden aan de hand van een inrichtingsstudie.

 

Klimaatbestendigheid

Klimaatextremen zoals langdurige droogte en hevige neerslag komen steeds frequenter voor. Als uitbreiding van de hemelwaterstudie kan nagegaan worden of een groenblauw project voldoende robuust is om ook deze extremen op te vangen. Er wordt m.a.w. gecontroleerd of de beplanting geen droogtestress ondervindt en de buffer- en infiltratievoorzieningen ruim genoeg zijn gedimensioneerd. Daarbij is zowel een modellering op basis van het historisch klimaat als een simulatie van toekomstige klimaatscenario's mogelijk.